ค้นหาข้อมูล    ติดต่อ ชายน้อย   
  สพป.บร.1
  วันนี้มีอะไร สพป.บร.1
  รายงานสภาพปัจจุบันในการดำเนินงานของโรงเรียน ตามมาตรการหลัก 9 ประการ
  ในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับผู้เรียนทุกคน
  หนังสือราชการของคุณชายน้อย
  -ผลการทดสอบการอ่าน- เขียน ป1- ป.5 2554/2
  -ผลการประเมินนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2554
  เมย55/สำรวจข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) รร.ดังแนบ
  /การดำเนินงานรายงานผลการดำเนินการตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  ผล O_NET 2554
  วันนี้มีอะไร
  สลิบเงินเดือน สพป.บร. 1
  รายงานจำนวนบุคลากร  UTQ
  สพม. 32
  วันนี้มีอะไร  สพม.32
  สลิปเงินเดือน สพม. 32
  รายงานจำนวนบุคลากร  UTQ
   
   
 
 

 
1
2
 
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือก และ มงกุฎไทย
3
4
5
6
7
8